Linux
Posted on : By :
Të gjithë personave të interesuar për njohuri të thelluara në sistemin operativ Linux. Ju do të zhvilloni njohuri teknike dhe do të jeni në gjendje të merrni përgjegjësi të veçantë si një administrator serveri me bazë linux. Disa nga pikat kryesore qe trajtohen gjate kursit jane: Prezantimi i Sistemit operativ Linux Linux Kernel Operating the Linux filesystem Maintaining a Linux filesystem Advanced Storage Device Administration Configuring Raid Installing and Managing Software Basic/Advanced Networking configuration Troubleshooting network issues Backup operations Automating System tasks OpenSSH Domain Name Server Web Services File and…
Read More
0 Comments